Genç Girişimciye Bağkur Teşviği

Genç Girişimciye Bağkur Teşviği

Genç girişimciler için bağkur prim istisnası ile ilgili madde aşağıdaki şekildedir:

“ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:
k) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında, 01/06/2018 tarihinden itibarenilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süreyle 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.”

Madde hükmünü daha anlaşılır olması için açıklamak gerekirse; ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü, yenilik ve yaratıcılığın en önemli kaynaklarından biri olan genç girişimcilere prim istisnası getirilmiştir. Şöyle ki;

  • Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, Bağ-Kur kapsamında 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanacaktır.
  • Ticari kazanç veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adınıza ilk defa işletme kurmuş olmanız gerekiyor.  Yani mevcut işletmenizi kapatıp yeniden bir işletme açmanız halinde bu destekten yararlanma imkanınız bulunmuyor.
  • Destekten yararlanmak için, 01.06.2018 tarihinden itibaren ticari veya mesleki faaliyetiniz nedeniyle adınıza ilk defa vergi mükellefiyeti tesis edilmiş olması gerekir. Yani 01.06.2018 tarihinden önce işe başlayan mükelleflerin bu istisnadan faydalanması mümkün değil.
  • iş kurmak isteyenlerle yaş itibarıyla 29 yaşını doldurmamış olmalısınız. Yani 30 yaşına girdiğiniz ilk günden itibaren kurduğunuz hiçbir işletme için bu istisna geçerli değildir.
  • Kendi işinizin başında bulunmalı, başka bir deyişle işinizde ve bu işin gerektirdiği konularda fikri ve bedeni bir mesai sarf etmeli veya işi bizzat sevk ve idare ediyor olmalısınız.
  • Anonim veya limited şirket gibi tüzel kişilik olarak değil, bizzat kendiniz gerçek kişi olarak vergi mükellefi olmalısınız; adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle bu istisnadan yararlanabilirsiniz.
  • Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten faydalanacaktır.
  • Buna göre ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan genç girişimcilerin her ay elde edeceği avantaj 700,18 TL’dir. Bu teşvik tutarı 1 yıl geçerli olacağı için bir yıllık teşvik avantajı ise 8.402 TL olacaktır.

Genç Girişimciler için 29 Yaş Altı Vergi İstisnası

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır”.

Özetle; 29 yaş altındaki girişimciler, üç vergilendirme dönemi boyunca kazandıkları paranın 75.000 TL’si için vergi ödemeyecek; bu miktarı aşan kazançlar için vergi ödeyecektir. Bu istisnadan faydalanma süreniz toplamında 3 yıldır. İlk defa şirket kurmuş olmanız ve 29 yaş altında olmanız gerekmektedir. Tek tek şartlarına bakmakta fayda var:

Genç Girişimciler için 75.000 TL Kazanç İstisnasından Faydalanma Şartları Nelerdir ?

– Öncelikle sizin; ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adınızı daha ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti olarak tesis ettirmiş olmalısınız. Yani kendi adınıza ilk defa işletme kurmuş olmanız gerekiyor. Ben mevcut işletmemi kapatayım sonra yeniden açarım derseniz de bundan faydalanamazsınız.

– Kazanç istisnası için, 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle adına ilk defa vergi mükellefiyeti tesis edilmiş olması gerekir. Yani 10.02.2016 tarihinden önce işe başlayan mükelleflerin bu istisnadan faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

– Buna ek olarak kaydınızın tam mükellefiyet olarak yapılması gerekmektedir. Türk Vergi Hukuku vergilendirmede yerleşmeyi esas alarak tam veya dar mükellefiyet esasını düzenlemektedir. Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler dar mükellef olarak tanımlanmakta ve bunların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar vergiye tabi olmaktadır. Yerleşim yerleri Türkiye olan kişiler ise tam mükellef olarak adlandırılmakta ve bu kişiler hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettikleri gelirler üzerinden vergilendirilmektedir.

– Aynı zamanda yaş itibariyle 29 yaşını doldurmamış olmalısınız. Yani 30 yaşına girdiğiniz ilk günden itibaren kurduğunuz hiçbir işletme için bu istisna geçerli değildir.

– Bununla birlikte, işe başladığınız tarihten itibaren 10 gün içinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmak zorundasınız. Bu süreyi kaçıran geçirenler istisnadan faydalanamazlar.

– Kendi işinizin başında bulunmalı, başka bir deyişle işinizde ve bu işin gerektirdiği konularda fikri ve bedeni bir mesai sarf etmeli veya işi bizzat sevk ve idare ediyor olmalısınız.

– Anonim veya limited şirket gibi tüzel kişilik olarak değil, bizzat kendiniz gerçek kişi olarak vergi mükellefi olmalısınız; adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle vergi mükellefiyeti olarak bu istisnadan yararlanabilirsiniz.

– Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması gerekmektedir. Yani iki arkadaş adi ortaklık şeklinde bir şirket kurup bu indirimden yararlanmanız için her ikinizin de genç girişimci şartlarını taşıması gerekir (her ikisinin de 29 yaşını doldurmamış olması, işin başında bulunması, işe başlamanın ikisi tarafından zamanında bildirilmiş olması gibi).

– Eğer bir işletme veya mesleki faaliyeti devralmak suretiyle bu muafiyetten yararlanmak istiyorsanız, o halde devraldığınız işletme veya mesleki faaliyetinin sahibinin yakınınız (eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımları) olmaması gerekmektedir; ancak eğer ölüm dolayısıyla devir gerçekleşmişse, o halde bu muafiyetten yararlanabilirsiniz. Yani ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devam ettirilmesi hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması halinde istisnadan yararlanabilir.

Örneğin; istisna şartlarını taşıyan bir genç girişimci 10/02/2016 tarihinden sonra babasına ait bir iş yerini devralıyorsa babası 1.derece akrabası olması nedeniyle genç girişimci devir aldığı iş yeri için istisnadan faydalanamayacaktır.  

Örneğin; 25 yaşında biri yasal düzenlemeden önce mükellef iken, genç girişimci vergi indiriminden faydalanmak için iş yerini yasal düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra iş yerini eşine devretmek istemiştir. Devretse bile diğer şartları mevcut olsa da indirimden yararlanamayacaktır. Çünkü genç girişimci vergi indirim desteğinden faydalanmadan yararlanabilmek için iş yerinin 3.derece dahil akrabalardan alınmamış olması gerekir.

Peki, siz şartları sağlayan istisnadan yararlanabilecek bir kişisiniz; 1 yıl boyunca toplam 150.000 TL fatura kestiniz. Aynı yıl içerisinde 50.000 TL işletme gideriniz var. Vergi muafiyeti kapsamında ödemeniz gereken vergiyi nasıl hesaplayacaksınız?

Öncelikle normal şartlarda, 150.000 – 50.000 = 100.000 TL işletmenizin gelir vergisi matrahı oluşturacağı miktardır. Vergi muafiyetinden yararlanmayan biri olarak bu matrah üzerinden ödeyeceğiniz gelir vergisi tutarı yaklaşık 26.000 TL tutarında.

Ancak muafiyetten yararlanan biri için, 75.000 TL tutarındaki muafiyetinizi işletme gideri olarak göstererek matrahı öyle hesaplayacaksınız. Yani, 150.000 – 50.000 – 75.000 = 25.000 TL işletmenizin gelir vergisi matrahı oluşturacağı miktardır. Dolayısıyla ödeyeceğiniz gelir vergisi tutarı da yaklaşık 4.500 TL tutarında olacaktır.

Kanundan faydalanmayan ve aynı fatura ve giderleri olan iki farklı şirket olarak düşünürsek faydalanmayan şirket 26.000,00 TL vergi öderken, istisnadan faydalanan şirket 4.500 TL vergi ödeyecektir.

Son olarak bu istisnanın ticari, zirai ve mesleki faaliyet içermesi gerekmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, Bay A, istisna kapsamında 2016 yılında 60.000 Türk lirası serbest meslek kazancı ile 20.000 TL kira geliri elde etmiştir. Bay A bu gelirleri nedeniyle verdiği yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece serbest meslek kazancına isabet eden 60.000 TL geliri için istisnadan yararlanabilecek olup 20.000 TL kira geliri nedeniyle istisnadan yararlanması söz konusu olmayacaktır.

Bağkur – KOSGEB Teşvik’i Tübitak

Zincirlikuyu Vergi Dairesi

Business93 firması olarak Zincirlikuyu Vergi Dairesi ile çalışıyoruz.Hem prestijli görünüyor hem de vergi dairesi konuya çok hakim.Gelen ekipler gerçekten çok iyi.

Şirket açılışı yaptınız, ticaret sicil işlemleri tamamladınız.Sıra vergi dairesinden adresinizde sizi görmesi ve yoklama fişini teslim etmeye geldi.Siz veya muhasebeciniz; dilekçenizi teslim ettikten sonra ,yaklaşık 3 gün içinde; BUSINESS93 adresine vergi yoklaması gönderir.Genelde sisteme bağlı çalışırlar ve gelmeden önce; dilekçede kimin telefonu yazılı ise; o telefona bir gün önceden; mesaj gelir.Şirket yöneticisinin veya vekaleti bulunan kişinin adreste olması gerekir.

Süreç

Tüm bu süreci beraber koordine ediyor; sizinle hep iletişimde kalıyoruz.Gelen memur; ssk’lı çalışan sayısını,demirbaşı,faaliyet bilgisini, varsa eski işyeri adresi gibi çok basit sorular soruyor.Evraklarınızın bir kopyası da yanınızda olursa; imza sirküleri, vergi levhası, kimlik ve varsa ssk’ lı çalışanların dökümü tüm sürecin tamamlanması için yeterli evraklardır.

Başka bir vergi idaresi ile çalışıyorsanız; bu konuda artık çok çabuk halledilen; yenilik ve yenilenme sürecini olumlu etkileyen bir faktördür.Evrak konusunda sıkıntı yaşamadan rahatlıkla başka bir vergi dairesi ile de çalışabilirsiniz.

İstenilen belgeler ise şöyledir:

1- Nüfus Cüzdanı (Zaten her işlemde mutlaka ibraz ediyoruz)

2-Ticaret sicili memurluklarınca şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile bildirimde bulunulması zorunlu olmayan tüzel kişilerden;(Muhasebeciniz veya siz  bunu İTO’nun sitesinden de takip edebilirsiniz)

3-Şirketin ana sözleşmesinin / ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş tüzel kişiliğin kuruluşuna ait belgenin aslı veya noter onaylı bir örneği yada vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi ile Ticaret Siciline müracaatına ait belgenin bir örneği,

4-Temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir),

5-Noter onaylı imza sirküleri.

https://www.gib.gov.tr ve https://www.ito.org.tr adreslerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.