Şirket Nasıl Kurulur? Aşamalı Anlatım

Şirket Türleri Nelerdir ?

Şirket kurmak istiyorsunuz ancak şirket kurulumu aşamaları hakkında fikriniz yok mu? O zaman bu yazı tam size göre! Biz, şirket kurulumunun aşamalarını sizin için bu yazıda derledik.

Şirket kurulumu için öncelikle ne tür bir şirket kurulumu yapmak istediğinize karar vermelisiniz. Türkiye Ticaret Bakanlığı’na göre Türkiye’de beş farklı şirket türü vardır. Bu şirket türleri;

Anonim Şirket ( A.Ş. );

En az beş gerçek veya tüzel kişiden oluşan, sermayesi belirli, paylara bölünmüş olan ve mal varlığıyla borçlarından sorumlu olan şirket türüdür. Pay sahipleri sadece belirlenen sermaye payları ile şirkete karşı sorumlulukları vardır. Anonim şirket her türlü ekonomik amaç için kurulabilir. Asgari kuruluş sermaye tutarı 50.000 Türk Lirasıdır. Anonim şirketlerin iki temel kurulu vardır. Bu kurullar; Genel Kurul ve Yönetim Kuruludur.
Genel kurul, tüm pay sahiplerini temsil eder ve şirket hakkında önemi kararlar bu kurulda alınır.
Yönetim kurulu, tek üyeden oluşabileceği gibi bu kurulun önemli görevi şirketin yönetim ve temsilidir.

Limited Şirket ( Ltd. Şti. );

Bir veya birden fazla sermayesi belirli ve bölünmüş olan, sahip oldukları pay kadar borçlarından sorumlu olan şirket türüdür. Asgari kurulum sermayesi en az 10.000 Türk Lirasıdır. Ortak sayısı 50(elli) kişiyi geçmez. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildir. Ortaklar onayladıkları sermaye payını ödemekle sorumludurlar. Limited Şirket türünün yönetim birimi müdürler kurulundan oluşur ancak ortak sayısı 20 kişiden fazla ise denetim kurulu ve genel kurul oluşturulur.
Müdürler kurulu, müdürlerden en az birinin şirket ortağı olması zorunludur. Bu kurulun temel sorumluluğu şirket yönetimi ve temsilidir.

Kollektif Şirket;

En az iki ortak ile kurulur. Şirket ortaklarının her biri şirket yönetimine dair söz hakkını elinde bulundurur. Şirket yönetim hakkı, sözleşmeyle ortaklardan birine devredilebilir. Yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. Kollektif şirket kurarken belirli bir sermaye şartı aranmaz.

Komandit Şirket;

Bu şirket modelinin iki türü vardır. Adi komandit şirket, şahıs şirketidir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise sermaye şirketidir. Komandit şirket, bir komandite(sınırsız sorumlu) ortak, biri komanditer(sınırlı sorumlu), komanditerler şirket yönetemezler, ortaklardan oluşan iki kişi tarafından kurulabilir. Bu şirket türünün en önemli özelliği sınırlı ve sınırsız sorumlu ortaklarını barındırmasıdır. Ortaklar gerçek ya da tüzel olabilir.

Kooperatif;

Ortakların belirli ekonomik çıkarları ve özellikle de meslek veya bir iş gücüne karşılıklı parasal yardım, dayanışma sağlanarak yürütülen şirket türüdür. Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Ticaret şirketidir. En az 7(yedi) ortakla kurma zorunluluğu vardır.

Şirket Kuruluş Aşamaları

Eğer siz bir şirket kurulumu yapmak istiyorsanız, bunun için belir aşamaları yerine getirmeniz gerekir. Şirket kurulumu için bu aşamalar şöyledir.

  • Şirket sözleşmesinin hazırlanması ve kurucu imzaları,
  • Şirket sorumlularının imza beyanlarının hazırlanması,
  • Rekabet kurumu payı ile nakdi sermayenin ödenmesi,
  • Şirket tescili için Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvuru yapılması,

aşamalarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Şirket Kuruluşunda Gerekli Belgeler

Şirketin resmi ve yasal olması için şirket kurarken Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne sunulması gereken bazı belgeler vardır. Bu belgeler şirket türüne değişmektedir. Şirket kuruluşunda sunulması gereken belgeler şirket kurulum türüne göre şöyledir;

Anonim Şirketin Kurulması İçin Gerekli Belgeler

Kurucular tarafından imzalanmış esas sözleşme,
1.Nakdi olarak belirlenen sermayenin en az %25’in bankaya yatırıldığına dair belge
2.Rekabet kurumu payının ödendiğine dair belge,
Varsa, mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanan değerlendirme raporları,
3.Varsa, sermayeye taşınmaz, mülkiyet hakkı ve diğer hakların kayıtlı olduğu siciller için kısıtlamayı gösteren belge,
4.Varsa, kuruluşla ilgili tüm sözleşmeler,
Şirketin kuruluşuna dair bakanlık ya da resmi izin, uygun görüş yazısı,
5.Varsa, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin onay verdiğine dair belge,
6.Yönetim kurulunda tüzel kişi varsa tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi ad soyadı ve belirlemeye dair yetkili mercii kararının noter onaylı örneği,
7.Şirket adına yetkili gösterilen kişinin imzası,
gibi belgeler gerekmektedir.

Limited Şirketin Kurulması İçin Gerekli Belgeler

1.Kurucular tarafından imzalanmış esas sözleşme,
2.Şirkete ortak olmayan müdürlerin görevi kabul ettiklerine dair imzalı beyan,
3.Müdürler kurulunda varsa tüzel kişi, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi ad soyadı ve belirlemeye dair yetkili mercii kararının noter onaylı örneği,
4.Varsa mahkemece atanan bilirkişi raporları,
5.Varsa mahkemece atanan bilirkişi raporları,
6.Taşınır – taşınmaz sermaye belirlenmişse, konulan taşınır – taşınmaz sermaye üzerinde kısıtlamanın olmadığına dair ilgili kurumdan alınacak yazı,
7.Varsa, taşınır – taşınmaz şirketin devir alınmasına dair kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan sözleşmeler,
8.Şirket müdürlerinin imza beyannameleri,
9.Rekabet Kurumu payının ödendiğine dair belge,
gibi belgeler gerekmektedir.

Kollektif ve Komandit Şirketlerin Tescili İçin Gerekli Belgeler

1.Kurucular tarafından imzalanan noter tarafından tasdiklenen şirket sözleşmesi,
2.Şirketi temsil etme yetkisine sahip kişilerin şirket unvanı altına atacakları imzaların onaylı örneği,
3.Konulan taşınır- taşınmaz sermaye üzerinde sınırlama olmadığına dair belge,
4.Komandit şirketlerde komanditer ortağın taşınır- taşınmaz sermaye koyması durumunda, taşınır taşınmaz varlıkların değer tespitine dair bilirkişi değerlendirme raporu,
gibi belgeler gerekmektedir.

Kooperatifin Tescili İçin Gerekli Belgeler

1.Kurucuların imzalarının Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı şirket sözleşmesi,
2.Kooperatif şirketin kurulumuna izin veren makamın izin yazısı,
3.Kooperatifi Şirketi temsil etme yetkisine sahip kişilerin kooperatif unvanı altına atacakları imzaların onaylı örneği,
gibi belgeler gerekmektedir.

Share